GBS - Union professionnelle belge des Médecins Spécialistes en Stomatologie, Chirurgie orale et maxillo-faciale
VBS - Belgische Beroepsvereniging van Geneesheren-Specialisten in de Stomatologie, Mond-, Kaak en Aangezichtschirurgie

NOMENCLATUUR TANDHEELKUNDE

 

 

BELGISCH STAATSBLAD

 

 

 

OP DE VOLGENDE PAGINA'S VINDT U DE PUBLICATIES

IN HET BELGISCH STAATSBLAD MET BETREKKING TOT DE

NOMENCLATUUR TANDHEELKUNDE (ARTIKEL 5)

 

te beginnen vanaf 27.04.2001.

 

De tekst begint met de publicatie van het Belgisch Staatsblad van de nomenclatuur der tandheelkundige verstrekkingen (art 4, art 5). Vervolgens worden de opeenvolgende wijzigingen in toto overgenomen uit het Belgisch Staatsblad, naarmate deze verschijnen. Voor een gecoördineerde versie van de tandheelkundige nomenclatuur wordt verwezen naar professionele uitgaven van de nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen zoals deze worden uitgegeven door verschillende ziekenfondsen. Deze zijn via een abonnement verkrijgbaar.

BELGISCH STAATSBLAD 12.01.2001 (wortelkanaalbehandeling)
BELGISCH STAATSBLAD 27.04.2001 (art 4, art 5, art 6 vollédig)
BELGISCH STAATSBLAD 13.11.2001 (preventieve behandeling, conserverende zorgen)
BELGISCH STAATSBLAD 23.02.2002 (prothese)
BELGISCH STAATSBLAD 29.03.2002 (orthodontie)
BELGISCH STAATSBLAD 05.04.2002 (prothese, §5)


 

 
BELGISCH STAATSBLAD 27.04.2001

p. 13788 MONITEUR BELGE — 27.04.2001 — BELGISCH STAATSBLAD
p. 13789 MONITEUR BELGE — 27.04.2001 — BELGISCH STAATSBLAD
p. 13790 MONITEUR BELGE — 27.04.2001 — BELGISCH STAATSBLAD
p. 13791 MONITEUR BELGE — 27.04.2001 — BELGISCH STAATSBLAD
p. 13792 MONITEUR BELGE — 27.04.2001 — BELGISCH STAATSBLAD 
p. 13793 MONITEUR BELGE — 27.04.2001 — BELGISCH STAATSBLAD
p. 13795 MONITEUR BELGE — 27.04.2001 — BELGISCH STAATSBLAD
p. 13794 MONITEUR BELGE — 27.04.2001 — BELGISCH STAATSBLAD

 

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU[C − 2001/22256]


Bijlage bij het nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen van 11 december 2000
Uittreksel uit de officieuze coördinatie van het RIZIV van de nomenclatuur tandverzorging d.d. 31 december 2000


Afdeling 2. — Tandverzorging


Art. 4.

§ 1. De verzekeringstegemoetkoming is beperkt tot de in artikel 5 vermelde raadplegingen en verstrekkingen wanneer ze zijn verleend door een tandheelkundige met één van nastaande bekwamingen binnen de perken van de door de wettelijke diploma's verleende prerogatieven :

  • als specialist voor stomatologie erkend geneesheer (DR);

  • geneesheer, die houder is van het diploma van doctor in de genees-, heel- enverloskunde uitgereikt onder het stelsel van de wetten van vòòr die van21 mei 1929 (TM);

  • geneesheer, die houder is van het diploma van licentiaat in de tandheelkunde(TL);

  • licentiaat in de tandheelkunde (TA);

  • tandarts, die houder is van een bekwaamheids-getuigschrift (TB).


§ 2. De dienst voor geneeskundige vezorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering publiceert de lijst van de in § 1 van dit
artikel bedoelde praktizerenden.


Art. 5. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van tandheelkundige (DR, TM, TL, TA, TB) vereist is :


RAADPLEGINGEN


(1) (2) (3)

0401 301011   * Raadpleging in de spreekkamer van een licentiaat in de tandheelkunde of
van een tandarts die houder is van een bekwaamheidsgetuigschrift
N 5
(B.S. 17.10.2002, KB 20.09.2002:Onder raadpleging wordt verstaan een mondtandonderzoek van de patiënt in de praktijkkamer van de tandheelkundige met het oog op een diagnose of een behandeling van een aandoening en het opmaken en ondertekenen van de documenten die betrekking hebben op dat onderzoek.)
0404 301033  * Consult van een licentiaat in de tandheelkunde of van een tandarts die
houder is van een bekwaamheidsgetuigschrift, door een geneesheer aange-vraagd,
bij de zieke thuis : honorarium van de ter consult bijgeroepen
practicus
N 11

Bijkomend honorarium voor een dringende raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige :

301055 wanneer de raadpleging zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 en 21
uur wordt gehouden
N 3
301070 wanneer de raadpleging 's nachts tussen 21 en 8 uur wordt gehouden N 6,5

PREVENTIEVE BEHANDELINGEN301556 * Mondonderzoek, inclusief het opmaken van een balans en het motiveren van
de patiënt in verband met de uit te voeren preventieve en curatieve zorg,
uitgevoerd tijdens het eerste semester van het kalenderjaar, 1 keer per
semester tot de 18de verjaardag ...............................................................................N 7


301571 * Mondonderzoek, inclusief het opmaken van een balans en het motiveren van
de patiënt in verband met de uit te voeren preventieve en curatieve zorg,
uitgevoerd tijdens het tweede semester van het kalenderjaar, 1 keer per
semester tot de 18 e verjaardag ..................................................................................N 7


De verstrekkingen 301556 en 301571 zijn enkel cumuleerbaar met de eventuele radiografieën opgenomen
in onderhavig artikel en/of met de verzegelingen van groeven en putjes.


301593 * Mondonderzoek inclusief de nodige intrabuccale radiodiagnostische opna-mes,
het opmaken van een behandelingsplan, registratie van de gegevens voor
het opmaken of actualiseren van het tandheelkundig dossier en het motiveren
van de patiënt in verband met de uit te voeren preventieve en curatieve zorg,
1 keer per kalenderjaar, voor de leeftijdsgroep van 18 tot en met 23 jaar .......N 20,96


De verstrekking 301593 is enkel cumuleerbaar met de extrabuccale radiodiagnostische opnames.


302514 * Verzegelen van groeven en putjes tot de 14de verjaardag, uitgezonderd voor
de gevallen van laattijdig doorbreken, enkel op de blijvende tanden - per tand..........L 10


302536 * Verzegelen van groeven en putjes tot de 14de verjaardag, uitgezonderd voor
de gevallen van laattijdig doorbreken, enkel op een andere blijvende tand;
tijdens dezelfde zitting, in hetzelfde kwadrant - per bijkomende tand ............L 7


De verzekeringstegemoetkoming voor het verzegelen van groeven en putjes is slechts éénmaal per tand
verschuldigd. »


Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, bij gehandicapten vòòr de 18de verjaardag :


301696 301700 * rechter bovenkwadrant ......................................................................................... L 10
301711 301722 * linker bovenkwadrant ............................................................................................. L 10
²301733 301744 * linker onderkwadrant ............................................................................................. L 10
301755 301766 * rechter onderkwadrant ........................................................................................... L 10
301770 301781 * meerdere kwadranten (minimum 3 tanden voor het geheel van de onvolledigekwadranten)L 10


Het recht op verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekkingen 301696 - 301700, 301711 - 301722,
301733 - 301744, 301755 - 301766 en 301770 - 301781 is slechts verschuldigd indien de rechthebbende
omwille van :
— een lichamelijke of geestelijke handicap niet in staat is een volgens zijn leeftijd normale mondhygiëne te verwerven of te behouden;
— een medische aandoening of behandeling een tandsteenverwijdering nodig heeft om het risico op verwikkelingen van die aandoening of behandeling te verminderen, onder andere oncologiepatiënten, hartpatiënten met endocarditisrisico, diabetespatiënten;
— een medische behandeling waarbij specifieke bijwerkingen of verwikkelingen optreden t.h.v. de gingiva of tanden, het behoud van een normale mondhygiëne wordt bemoeilijkt, onder andere bij een phenytoïne-behandeling bij epilepsie.
Het inroepen van een van deze tegemoetkomingsvoorwaarden behoort tot de verantwoordelijkheid van de behandelende practicus.
De motivering hiervan wordt door de practicus opgenomen in het medisch dossier van de rechthebbende.


Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de  18 e verjaardag :


302153 302164 * rechter bovenkwadrant .......................................................................................... L 10
302175 302186 * linker bovenkwadrant ............................................................................................. L 10
302190 302201 * linker onderkwadrant .............................................................................................. L 10
302212 302223 * rechter onderkwadrant ........................................................................................... L 10
302234 302245 * Meerdere kwadranten (minimum 3 tanden voor het geheel van de onvolledige kwadranten) L 10


Om een kwadrant te mogen aanrekenen moet het kwadrant ten minste drie tanden omvatten.

Als verscheidene kwadranten, die niet elk drie tanden omvatten, behandeld werden, mogen deze
gecumuleerd en aangerekend worden als één kwadrant volgens het geval onder de nrs. 301770 - 301781
of 302234 - 302245 voor zover er in totaal drie tanden zijn.

De preventieve behandelingen geven geen recht op een bijkomend honorarium wegens urgentie.

De preventieve behandelingen mogen niet gecumuleerd worden met de raadpleging.

Het recht op de verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekkingen 301696 – 301700, 301711 – 301722,
301733 – 301744, 301755 – 301766, 301770 – 301781, 302153 – 302164, 302175 – 302186, 302190 – 302201,
302212 – 302223 en 302234 – 302245 wordt afhankelijk gemaakt van de voorwaarde dat de rechthebbende
in de loop van het kalenderjaar voorafgaand aan dat waarin de verstrekking wordt verricht, hetzij een
raadpleging uitgevoerd door een tandheelkundige (DR, TM, TL, TA, TB), of een in dit artikel vermelde
tandheelkundige verstrekking, heeft genoten, welke krachtens de Belgische wetgeving inzake de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, een andere Belgische wetgeving,
een vreemde wetgeving of in het gemeen recht, het voorwerp heeft uitgemaakt van een tegemoetkoming.


 
HEELKUNDIGE EXTRACTIES


* Heelkundige extractie van een tand met resectie van omliggend bot en hechten van de ingesneden  slijmvlieslappen :
303170 303181 per tand ......................................................................................................................... L 25
303214 303225 per bijkomende tand uitgevoerd onder de voorwaarden voorzien in artikel 6,   § 3, 1ste alinea ....L 5


CONSERVERENDE VERZORGING


303811 303822 * Vulling(en) van caviteit(en) op 1 tandvlak van een melktand ........................ L 30


303833 303844 * Vulling(en) van caviteit(en) op 2 tandvlakken van een melktand .................. L 40


303855 303866 * Vulling(en) van caviteit(en) op 3 of meer tandvlakken van een melktand ... L 50


De verstrekkingen nrs. 303811 - 303822, 303833 - 303844 en 303855 - 303866 mogen onderling niet worden
gecumuleerd indien ze worden verricht op dezelfde tand en tijdens dezelfde zitting


303892 303903 * Vulling(en) van caviteit(en) op 1 tandvlak van een blijvende tand bij een kind
tot zijn 12 e verjaardag .................................................................................................L 30


303914 303925 * Vulling(en) van caviteit(en) op 2 tandvlakken van een blijvende tand bij een
kind tot zijn 12 e verjaardag .......................................................................................L 40


303936 303940 * Vulling(en) van caviteit(en) op 3 of meer tandvlakken van een blijvende tand
bij een kind tot zijn 12 e verjaardag ..........................................................................L 50


303951 303962 * Opbouw van een knobbel of van een incisale rand van een blijvende tand bij
een kind tot zijn 12 e verjaardag ................................................................................L 60


303973 303984 * Volledige opbouw van de kroon van een blijvende tand (minimum 4
vlakken) bij een kind tot zijn 12 e verjaardag .........................................................L 70


De verstrekkingen nrs. 303951 - 303962 en 303973 - 303984 mogen niet worden gecumuleerd met de
verstrekkingen nrs. 303892 - 303903, 303914 - 303925 en 303936 - 303940 op dezelfde tand en tijdens
dezelfde zitting.
De verstrekkingen nrs. 303892 - 303903,303914 - 303925 en 303936 - 303940 mogen onderling niet worden
gecumuleerd indien ze worden verricht op dezelfde tand en tijdens dezelfde zitting.

304216 304220 * Vulling(en) van caviteit(en) op 1 tandvlak van een blijvende tand bij een
rechthebbende vanaf zijn 12 e verjaardag tot zijn 18 e verjaardag .......................L 20


304231 304242 * Vulling(en) van caviteit(en) op 2 tandvlakken van een blijvende tand bij een
rechthebbende vanaf zijn 12 e verjaardag tot zijn 18 e verjaardag .......................L 30


304253 304264 * Vulling(en) van caviteit(en) op 3 of meer tandvlakken van een blijvende tand
bij een rechthebbende vanaf zijn 12 e verjaardag tot zijn 18 e verjaardag ..........L 40


304275 304286 * Opbouw van een knobbel of van een incisale rand van een blijvende tand bij
een rechthebbende vanaf zijn 12 e verjaardag tot zijn 18 e verjaardag ................L 50

304290 304301 * Volledige opbouw van de kroon van een blijvende tand (minimum
4 vlakken) bij een rechthebbende vanaf zijn 12 e verjaardag tot zijn 18 e verjaardag .........L 60


De verstrekkingen nrs. 304275 - 304286 en 304290 - 304301 mogen niet worden gecumuleerd met de
verstrekkingen nrs. 304216 - 304220, 304231 - 304242 en 304253 - 304264 op dezelfde tand en tijdens
dezelfde zitting.
De verstrekkingen nrs. 304216 - 304220, 304231 - 304242 en 304253 - 304264 mogen onderling niet worden
gecumuleerd indien ze worden verricht op dezelfde tand en tijdens dezelfde zitting.


304312 304323 * Behandeling en vulling van één wortelkanaal van een tand bij een
rechthebbende tot zijn 18 e verjaardag .....................................................................L 30


304533 304544 * Behandeling en vulling van twee wortelkanalen van éénzelfde tand bij een
rechthebbende tot zijn 18 e verjaardag .....................................................................L 40


304555 304566 * Behandeling en vulling van drie wortelkanalen van éénzelfde tand bij een
rechthebbende tot zijn 18 e verjaardag .....................................................................L 60


304570 304581 * Behandeling en vulling van vier of meer wortelkanalen van éénzelfde tand
bij een rechthebbende tot zijn 18 e verjaardag ........................................................L 80


* Verwijderen (sectie met extractie) van wortel(s), bij een recht-hebbende tot zijn 18 e verjaardag
304754 304765 één wortel ................................................................................................................ L 15
304776 304780 verscheidene wortels van dezelfde tand ................................................................ L 20


De verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekkingen 304754 - 304765 en 304776 - 304780 is slechts
verschuldigd indien de verrichte verstrekking wordt aangetoond met een radiografisch document dat aan
de adviserend geneesheer wordt bezorgd.


304371 304382 * Vulling(en) van caviteit(en) op 1 tandvlak van een blijvende tand bij een
rechthebbende vanaf zijn 18 e verjaardag ................................................................L 20


304393 304404 * Vulling(en) van caviteit(en) en 2 tandvlakken van een blijvende tand bij een
rechthebbende vanaf zijn 18 e verjaardag ................................................................L 30


304415 304426 * Vulling(en) van caviteit(en) op 3 of meer tandvlakken van een blijvende tand
bij een rechthebbende vanaf zijn 18 e verjaardag ...................................................L 40


304430 304441 * Opbouw van een knobbel of van een incisale rand van een blijvende tand bij
een rechthebbende vanaf zijn 18 e verjaardag .........................................................L 50


304452 304463 * Volledige opbouw van de kroon van een blijvende tand (minimum 4
vlakken) bij een rechthebbende vanaf zijn 18 e verjaardag ..................................L 60


De verstrekkingen nrs. 304430 - 304441 en 304452 - 304463 mogen niet worden gecumuleerd met de
verstrekkingen nrs. 304371 - 304382, 304393 - 304404 en 304415 - 304426 op dezelfde tand en tijdens
dezelfde zitting.
De verstrekkingen nrs. 304371 - 304382, 304393 - 304404 en 304415 - 304426 mogen onderling niet worden
gecumuleerd indien ze worden verricht op dezelfde tand en tijdens dezelfde zitting.


304496 304500 * Behandeling en vulling van e´e´n wortelkanaal van een tand bij een
rechthebbende vanaf zijn 18 e verjaardag ................................................................
L 30
304592 304603 * Behandeling en vulling van twee wortelkanalen van e´e´nzelfde tand bij een
rechthebbende vanaf zijn 18 e verjaardag ................................................................
L 40
304614 304625 * Behandeling en vulling van drie wortelkanalen van e´e´nzelfde tand bij een
rechthebbende vanaf zijn 18 e verjaardag ................................................................
L 60
304636 304640 * Behandeling en vulling van vier of meer wortelkanalen van e´e´nzelfde tand
bij een rechthebbende vanaf zijn 18 e verjaardag ...................................................
L 80


* Verwijderen (sectie met extractie) van wortel(s) bij een rechthebbende vanaf zijn 18 e verjaardag :
304710 304721 één wortel ..................................................................................................................... L 15
304732 304743 verscheidene wortels van dezelfde tand ................................................................. L 20


De verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekkingen 304710 - 304721 en 304732 - 304743 is slechts
verschuldigd indien de verrichte verstrekking wordt aangetoond met een radiografisch document dat aan
de adviserend geneesheer wordt bezorgd.


 
Tandprothesen, inclusief raadplegingen :


A. Partiële prothesen:


I. Uitneembare prothesen van 1 tot 11 tanden:


307731 307742 * Uitneembare bovenprothese van één tand ........................................................ L 376
307753 307764 * Uitneembare onderprothese van één tand ......................................................... L 376
307775 307786 * Uitneembare bovenprothese van twee tanden .................................................. L 376
307790 307801 * Uitneembare onderprothese van twee tanden ................................................... L 376
307812 307823 * Uitneembare bovenprothese van drie tanden .................................................... L 376
307834 307845 * Uitneembare onderprothese van drie tanden ..................................................... L 376
307856 307860 * Uitneembare bovenprothese van vier tanden ..................................................... L 376
307871 307882 * Uitneembare onderprothese van vier tanden ...................................................... L 376
307893 307904 * Uitneembare bovenprothese van vijf tanden ...................................................... L 376
307915 307926 * Uitneembare onderprothese van vijf tanden ....................................................... L 376
307930 307941 * Uitneembare bovenprothese van zes tanden ..................................................... L 412
307952 307963 * Uitneembare onderprothese van zes tanden ...................................................... L 412
307974 307985 * Uitneembare bovenprothese van zeven tanden ................................................. L 412
307996 308000 * Uitneembare onderprothese van zeven tanden .................................................. L 412
308011 308022 * Uitneembare bovenprothese van acht tanden ..................................................... L 453
308033 308044 * Uitneembare onderprothese van acht tanden ..................................................... L 453
308055 308066 * Uitneembare bovenprothese van negentanden .................................................. L 453
308070 308081 * Uitneembare onderprothese van negen tanden .................................................. L 453
308092 308103 * Uitneembare bovenprothese van tien tanden ...................................................... L 526
308114 308125 * Uitneembare onderprothese van tien tanden ....................................................... L 526
308136 308140 * Uitneembare bovenprothese van elf tanden ........................................................ L 526
308151 308162 * Uitneembare onderprothese van elf tanden ........................................................ L 526
308254 308265 * Bijplaatsen van een tand op een bestaande prothese ........................................ L 85
308276 308280 * Bijplaatsen van een tand op een bestaande prothese : per bijkomende tand ..... L 24,5
308291 308302 * Herstellen van prothese : maximum per prothese en per kalenderjaar ............... L 61,5
308313 308324 * Honorarium voor het vervangen van de basis is gelijk aan 30 pct. van het honorarium vastgesteld voor de prothese


II. Uitneembare prothesen van 12 en 13 :


306832 306843 * Uitneembare bovenprothese van twaalf tanden ................................................. L 600
306854 306865 * Uitneembare onderprothese van twaalf tanden ................................................. L 600
306876 306880 * Uitneembare bovenprothese van dertien tanden ............................................... L 600
306991 306902 * Uitneembare onderprothese van dertien tanden ................................................ L 600
306994 307005 * Herstellen van prothese : maximum per prothese en per kalenderjaar ......... L 61,5
307156 307160 * Het honorarium voor het vervangen van de basis is gelijk aan 30 pct. van het honorarium, vastgesteld voor de prothese ...


B. Volledige uitneembare prothesen.


306913 306924 Volledige uitneembare bovenprothese ..................................................................... L 600
306935 306946 Volledige uitneembare onderprothese ..................................................................... L 600
307171 307182 Herstellen van prothese : maximum per prothese en per kalenderjaar ............ L 61,5
306950 306961 Het honorarium voor het vervangen van de basis is gelijk aan 30 pct. van het honorarium, vastgesteld voor de prothese


C. Vervroegd vernieuwen van uitneembare prothesen en/of derde vervanging van de basis en eventuele
volgende vervangingen, in geval van ingrijpende anatomische wijzigingen.


308335 308346 * Vervroegd vernieuwen in geval van ingrijpende anatomische wijzigingen van een uitneembare partiële - of uitneembare volledige prothese die reeds het voorwerp is geweest van een tegemoetkoming door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging : Het honorarium voor het vervroegd vernieuwen van prothesen is gelijk aan het honorarium vastgesteld voor identieke prothesen zoals voorzien in de rubrieken Aen B van ditzelfde artikel  ..........


308350 308361 * Derde vervanging van de basis en eventuele volgende vervangingen van de basis in geval van ingrijpende anatomische wijzigingen tijdens het tijdvak van zeven jaar dat volgt op de datum waarop de uitneembare partiële of uitneembare volledige prothese, die het voorwerp is geweest van een tegemoetkoming door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, werd geplaatst. Het honorarium voor de derde en volgende vervangingen van de basis is gelijk aan het honorarium vastgesteld voor vervangingen van de basis zoals voorzien in de rubrieken A en B van ditzelfde artikel. De verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekkingen 308335 - 308346 en 308350 - 308361 is enkel  verschuldigd na voorafgaande toestemming van de Technische tandheelkundige raad.


 
Orthodontische behandelingen :


305594 305605 * Onderzoek vòòr een eventuele orthodontische behandeling, inclusief de
raadpleging en het nemen van de afdruk van de twee bogen, het vervaardigen
van de studiemodellen, het stellen van de diagnose en het behandelingsplan,
met verslag ...................................................................................................................L 50


305616 305620 * Vast maandbedrag voor regelmatige behandeling ............................................. L 16,5


305653 305664 * Vast maandbedrag voor regelmatige behandeling waarna een onderbreking
van meer dan zes maanden begint ..........................................................................L 16,5


305631 305642 * Vast bedrag voor toestellen en per behandeling, bij de aanvang van de
behandeling ..................................................................................................................L 125


305675 305686 * Vast bedrag voor toestellen en per behandeling, ten vroegste na de eerste zes
maandbedragen, als de behandeling voortduurt ..................................................L 125


305830 305841 * Orthodontisch advies of orthodontisch onderzoek, met verslag .................... L 20


305852 305863 * Vast maandbedrag voor een contentiecontrole, maximum 4 per 12 kalender-maanden
........................................................................................................................L 12


305896 305900 * Contentiecontrolezitting, waarna een onderbreking van meer dan zes
maanden begint ...........................................................................................................L 12


305874 305885 * Vervaardigen, op verzoek van de Technische tandheelkundige raad, van de
studiemodellen van de twee bogen, genomen naar aanleiding van een
aanvraag om verdere orthodontische behandeling ...............................................L 15


Radiografieën


307016 307020 Extrabuccale radiografie van een onderkaakbeenhelft ......................................... N 26


307031 307042 Intrabuccale radiografie van een tand of van een tandengroep op een zelfde
cliche´ .............................................................................................................................N 13


307053 307064 Intrabuccale radiografie van een tand of van een tandengroep op eenzelfde
cliche´, per bijkomend cliche´ tijdens een zelfde zitting .........................................N 8


307090 307101 Radiografisch onderzoek van een gans kaakbeen of van beide kaakbeenderen,
per panoramisch cliche´, ongeacht het aantal cliche´s ............................................N 41


De verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekking nr. 307090 - 307101 is slechts één keer per
kalenderjaar verschuldigd. De verzekeringstegemoetkoming voor de herhaling van de verstrekking
nr. 307090 - 307101 binnen éénzelfde kalenderjaar is enkel verschuldigd na voorafgaande toestemming
van de adviserend geneesheer.


Craniofaciale teleradiografie voor orthodontie :
307112 307123 Eén cliché ...................................................................................................................... N 40
307134 307145 Twee cliché 's ............................................................................................................... N 55


De verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekkingen nrs. 307112 - 307123 en 307134 - 307145 is slechts
één keer per kalenderjaar verschuldigd.


 
BELGISCH STAATSBLAD  13 NOVEMBER 2001.

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

BELGISCH STAATSBLAD  13 NOVEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, §§ 1 en 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 25 januari 1999 en 24 december 1999 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op artikel 5, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 december 1988, 19 december 1990, 7 juni 1991, 19 december 1991, 11 januari 1993, 30 december 1993, 6 april 1995, 7 augustus 1995, 10 juni 1996, 8 augustus 1997, 10 november 1997, 20 maart 1998, 28 april 1998, 3 februari 1999, 9 juni 1999, 29 maart 2000 en 15 juni 2001 en op artikel 6, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 juni 1991, 19 december 1991, 11 januari 1993, 30 december 1993, 10 juni 1996, 8 augustus 1997, 28 april 1998, 3 februari 1999, 29 maart 2000, 11 december 2000 en 15 juni 2001;
Gelet op de voorstellen van de Technische tandheelkundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 11 januari 2001;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering uitgebracht op 8 februari 2001;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen van 26 februari 2001;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole gegeven op 8 maart 2001;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 19 maart 2001;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 mei 2001;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 9 juli 2001;
Gelet op het advies 32.030/1 van de Raad van State, gegeven op 27 september 2001;
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :


Artikel 1. In artikel 5 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 23 december 1988, 19 december 1990, 7 juni 1991, 19 december 1991, 11 januari 1993, 30 december 1993, 6 april 1995, 7 augustus 1995, 10 juni 1996, 8 augustus 1997, 10 november 1997, 20 maart 1998, 28 april 1998, 3 februari 1999, 9 juni 1999, 29 maart 2000 en 15 juni 2001 worden de volgende

wijzigingen aangebracht :


1° in de rubriek « Preventieve behandelingen » :


a) in de omschrijving van de verstrekking 301593 wordt het getal « 23 » vervangen door het getal « 24 »;
b) de tekst van de vijfde toepassingsregel na de verstrekking nr. 302234 - 302245 wordt aangevuld met volgende bepaling :
« Voor de rechthebbende die niet aan deze voorwaarde voldoet, wordt de verzekeringstegemoetkoming bepaald op basis van de relatieve waarde L 1 en wordt deze door de verzekeringsinstelling gecodeerd onder nummer 301976 »;


2° in de rubriek « Conserverende verzorging » :


a) de toepassingsregel na de verstrekking 304776 - 304780 wordt geschrapt;
b) de toepassingsregel na de verstrekking 304732 - 304743 wordt geschrapt.


Art. 2. In artikel 6 van de bijlage bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 juni 1991, 19 december 1991, 11 januari 1993, 30 december 1993, 10 juni 1996, 8 augustus 1997, 28 april 1998, 3 februari 1999, 29 maart 2000, 11 december 2000 en 15 juni 2001 worden de volgende

wijzigingen aangebracht in § 5, A. :
1° in het opschrift onder « I » wordt het romeinse cijfer « I » geschrapt en het getal « 11 » vervangen door het getal « 13 »;
2° in het zesde lid wordt het getal « 11 » vervangen door het getal « 13 » en worden de nummers « 306832 - 306843, 306854 - 306865, 306876 - 306880 en 306891 - 306902 » ingevoegd na het nummer 308151 - 308162;
3° in het zevende lid wordt het getal « 11 » vervangen door het getal « 13 »;
4° het opschrift en de bepalingen van « II. Uitneembare prothesen van 12 of van 13 tanden » worden geschrapt.


Art. 3. Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.


Art. 4. Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.


Gegeven te Brussel, 13 november 2001.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,
F. VANDENBROUCKE
Belgisch Staatsblad 12-01-2001 

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

11 DECEMBER 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, §§ 1 en 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 25 januari 1999 en 24 december 1999 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 juni 1991, 19 december 1991, 11 januari 1993, 30 december 1993, 10 juni 1996, 8 augustus 1997, 28 april 1998, 3 februari 1999 en 29 maart 2000;
Gelet op het voorstel van de technische tandheelkundige Raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 21 december 1999;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering uitgebracht op 17 februari 2000;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen van 10 mei 2000;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole uitgebracht op 29 juni 2000;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rjksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering op 17 juli 2000;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, uitgebracht op 4 augustus 2000;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 20 september 2000;
Gelet op het advies van de Raad van State;
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 juni 1991, 19 december 1991, 11 januari 1993, 30 december 1993, 10 juni 1996, 8 augustus 1997, 28 april 1998, 3 februari 1999 en 29 maart 2000, wordt § 4 vervangen door de volgende bepaling :


« § 4. De verzekeringstegemoetkoming voor de behandeling en vulling van één of meerdere wortelkanalen van eenzelfde tand, ongeacht het aantal tijdens de behandeling gevulde kanalen, is slechts verschuldigd indien een radiografie, welke door de practicus in het dossier van de patiënt wordt bewaard en door de adviserend geneesheer ter inzage kan worden opgevraagd, aantoont dat voor een definitieve tand, elk zichtbaar kanaal ten minste tot 2 mm van de apex is gevuld en dat voor een melktand, elk zichtbaar kanaal over ten minste een derde van de lengte is gevuld.
Het honorarium voor deze behandeling en vulling omvat de controleradiografie. »


Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 11 december 2000.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,
F. VANDENBROUCKE
Belgisch Staatsblad 23 februari 2002

 

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

17 DECEMBER 2001. - Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


Het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 22, 11°;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op artikel 9nonies gewijzigd bij de verordeningen van 11 december 1972, 22 april 1985, 9 december 1991, 25 januari 1993, 21 februari 1994, 6 maart 1995, 1 april 1996 en 27 april 1998;
Na daarover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 17 december 2001,
Besluit :
Artikel 1. Artikel 9nonies, § 1, § 2 en § 2bis van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gewijzigd bij de verordeningen van 11 december 1972, 22 april 1985, 9 december 1991, 25 januari 1993, 21 februari 1994, 6 maart 1995, 1 april 1996 en 27 april 1998, wordt als volgt gewijzigd :


§ 1. De verzekeringstegemoetkoming voor partiële tandprothesen die zijn opgenomen in artikel 5, A, I en II van de in artikel 35 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 bedoelde nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, vanaf de leeftijd van 50 jaar, is enkel verschuldigd op voorlegging van het getuigschrift voor verstrekte hulp waarbij het behoorlijk ingevuld formulier is gevoegd waarvan het model als bijlage 41 bij deze verordening gaat.
Om aanleiding te kunnen geven tot verzekeringstegemoetkoming moeten :
- de partiële prothesen van 1 tot 11 tanden worden vervaardigd in minimum vijf fasen tijdens vier verschillende zittingen;
- de partiële prothesen van 12 en 13 tanden worden vervaardigd in minimum zes fasen tijdens ten minste vijf verschillende zittingen.
De data moet worden vermeld op het formulier dat is vervat in vorenbedoelde bijlage 41. Plaatsing en controle mogen niet op dezelfde dag worden uitgevoerd.

§ 2. De verzekeringstegemoetkoming van volledige tandprothesen respectievelijk voorzien in artikel 5, B van vorengenoemde nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, vanaf de leeftijd van 60 jaar is enkel verschuldigd op voorlegging van het getuigschrift voor verstrekte hulp waarbij het behoorlijk ingevuld formulier is gevoegd waarvan het model als bijlage 41 bij deze verordening gaat.
Om aanleiding te kunnen geven tot de verzekeringstegemoetkoming, moeten de volledige prothesen worden vervaardigd in minimum zes fasen tijdens ten minste vijf verschillende zittingen waarvan de data moeten worden vermeld op het formulier dat is vervat in vorenbedoelde bijlage 41. Plaatsing en controle mogen niet op dezelfde dag worden uigevoerd.

§ 2bis. Benevens de in de paragrafen 1 en 2 vermelde vereisten is de verzekeringstegemoetkoming afhankelijk van de voorafgaande instemming van de adviserend geneesheer voor de partiële prothesen van 1 tot 13 tanden, die vóór de leeftijd van 50 jaar worden vervaardigd en voor de volledige prothesen die vóór de leeftijd van 60 jaar worden vervaardigd in het raam van de afwijkingen die zijn vermeld in artikel 6 van vorengenoemde nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, met het formulier dat is vervat in de bijlage 41bis bij deze verordening. In dat geval wordt de instemming van de adviserend geneesheer en de beslissing van de verzekeringsinstelling binnen dertig dagen na de ontvangst van de aanvraag meegedeeld aan de rechthebbende.

Het aanvraagformulier, waarop de instemming van de adviserend geneesheer en de beslissing van de verzekeringsinstelling zijn vermeld, wordt gevoegd bij het getuigschrift voor verstrekte hulp dat bij de plaatsing van de prothese aan de patiënt wordt uitgereikt.


Art. 2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002.
Brussel, 17 december 2001.
De Leidend Ambtenaar, De Voorzitter,
F. PRAET. D. SAUER.
Belgisch Staatsblad Publicatie : 29 maart 2002

 

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


28 FEBRUARI 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, §§ 1 en 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 25 januari 1999, 24 december 1999 en 10 augustus 2001 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op artikel 5, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 december 1988, 19 december 1990, 7 juni 1991, 19 december 1991, 11 januari 1993, 30 december 1993, 6 april 1995, 7 augustus 1995, 10 juni 1996, 8 augustus 1997, 10 november 1997, 20 maart 1998, 28 april 1998, 3 februari 1999, 9 juni 1999, 29 maart 2000 en 15 juni 2001 en op artikel 6, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 juni 1991, 19 december 1991, 11 januari 1993, 30 december 1993, 10 juni 1996, 8 augustus 1997, 28 april 1998, 3 februari 1999, 29 maart 2000, 11 december 2000, 15 juni 2001 en 13 november 2001;

Gelet op de voorstellen van de Technische tandheelkundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 19 april 2001;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering gegeven op 19 april 2001;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen van 11 juni 2001;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole gegeven op 27 juni 2001;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 9 juli 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 augustus 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, van 4 oktober 2001;

Gelet op het advies 32.462/1 van de Raad van State, gegeven op 13 november 2001;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

 

Artikel 1. In artikel 5 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 december 1988, 19 december 1990, 7 juni 1991, 19 december 1991, 11 januari 1993, 30 december 1993, 6 april 1995, 7 augustus 1995, 10 juni 1996, 8 augustus 1997, 10 november 1997, 20 maart 1998, 28 april 1998, 3 februari 1999, 9 juni 1999, 29 maart 2000, 15 juni 2001 en 13 november 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht in de rubriek "Orthodontische behandelingen" :

"Orthodontische behandelingen"

a) na de verstrekking 305653 - 305664 wordt volgende verstrekking ingevoegd :

"*305712 - 305723
Vast maandbedrag voor regelmatige behandeling waarna een periode van niet-vergoedbare actieve behandeling volgt of waarvoor de toestemming tot verzekeringstegemoetkoming nog niet werd verleend door de bevoegde instantie L 16,5 "

b) de omschrijving van de verstrekking 305852 - 305863 wordt als volgt vervangen:

« * Vast maandbedrag voor een contentiecontrole, maximum 4 per kalenderjaar. ».

Artikel 2. In artikel 6 van de bijlage bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 juni 1991, 19 december 1991, 11 januari 1993, 30 december 1993, 10 juni 1996, 8 augustus 1997, 28 april 1998, 3 februari 1999, 29 maart 2000, 11 december 2000, 15 juni 2001 en 23 november 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht in de rubriek "Orthodontische behandelingen" :

a) in § 9 worden na het tweede lid volgende leden ingevoegd :

« Als op de datum van de aanvraag wordt gepland de orthodontische behandeling aan te vatten na de termijn van twee jaar, wordt de aanvraag als een aanvraag ten bewarende titel beschouwd, voor zover op het document 42/43 de uitdrukking "ten bewarende titel" wordt toegevoegd en voor zover zij uitdrukkelijk een gedetailleerde verantwoording van dit uitstel van meer dan twee jaar vermeldt.
De verzekeringstegemoetkoming in het kader van een orthodontische behandeling eindigt op de 22e verjaardag.
Als het noodzakelijk en verantwoord is dat de orthodontische behandeling na de 22e verjaardag moet voortduren is een uitzonderlijke tegemoetkoming pas verschuldigd na voorafgaande instemming van de Technische tandheelkundige raad die de verlengingstermijn bepaalt.
Deze uitzonderlijke verlenging wordt toegekend onder dezelfde voorwaarden als deze vermeld in § 12, tweede lid, van onderhavig artikel.
De aanvraag om verzekeringstegemoetkoming voor deze uitzonderlijke verlenging gebeurt onder dezelfde voorwaarden als deze vermeld in § 13. ».

b) er wordt een § 10bis ingevoegd, luidende :

« 10bis. De verstrekkingen 305594 - 305605 en 305830 - 305841 mogen onderling niet worden gecumuleerd. » .

c) in § 11 :

c1) in het tweede lid worden de nrs. "305712 - 305723" ingevoegd na de nrs. 305653 - 305664;

c2) tussen het vijfde en het zesde lid wordt het volgende lid ingevoegd :

« Het attesteren van de verstrekking nr. 305712 - 305723 geldt als melding door de practicus, dat een door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoede regelmatige behandeling, gevolgd wordt door een door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen niet-vergoede regelmatige behandeling of door een regelmatige behandeling waarvoor de toestemming tot verzekeringstegemoetkoming nog niet werd verleend door de bevoegde instantie. Deze melding heeft een maximale geldigheidsduur van twee jaar. » ;

c3) het zesde lid wordt het zevende lid, met dien verstande dat in dat lid de nrs. "305712 - 305723" worden toegevoegd na de nrs. 305653 - 305664.

c4) er wordt een achtste lid toegevoegd, luidende:

« De verstrekkingen 305616 - 305620, 305653 - 305664, 305712 - 305723 mogen niet op dezelfde dag worden geattesteerd als de verstrekkingen 305852 - 305863, 305896 - 305900. ».

d) § 12 wordt vervangen als volgt:

« § 12 In zeer ernstige gevallen kan het verantwoord zijn dat een orthodontische behandeling na het zesendertigste maandbedrag moet voortduren. Deze uitzonderlijke tegemoetkoming van de verzekering is pas verschuldigd na voorafgaande instemming van de Technische tandheelkundige raad die het aantal maandbedragen voor die verlenging bepaalt.

Deze uitzonderlijke verlenging wordt toegekend voor craniofaciale dysplasieën, lip-, kaak- en verhemeltespleet, multiple tandagenesieën en in ernst vergelijkbare aandoeningen. ».

e) in § 16 wordt de tekst na het derde streepje aangevuld met de woorden "en 305712 - 305723".

 

 

 

Artikel 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4. Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

 


Gegeven te Brussel, 28 februari 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,
F. VANDENBROUCKE


 
Publicatie : 5 april 2002


MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


28 FEBRUARI 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, §§ 1 en 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 25 januari 1999 en 10 augustus 2001 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 juni 1991, 19 december 1991, 11 januari 1993, 30 december 1993, 10 juni 1996, 8 augustus 1997, 28 april 1998, 3 februari 1999, 29 maart 2000, 11 december 2000, 15 juni 2001 en 13 november 2001;
Gelet op het voorstel van de Technische tandheelkundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 19 april 2001;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering gegeven op 19 april 2001;
Gelet op de beslissing van de Nationale Commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen van 11 juni 2001;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole gegeven op 27 juni 2001;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 9 juli 2001;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 augustus 2001;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van begroting, van 18 oktober 2001;
Gelet op het advies 32.485/1 van de Raad van State, gegeven op 13 november 2001;
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 juni 1991, 19 december 1991, 11 januari 1993, 30 december 1993, 10 juni 1996, 8 augustus 1997, 28 april 1998, 3 februari 1999, 29 maart 2000, 11 december 2000, 15 juni 2001 en 13 november 2001, wordt § 5 vervangen door de volgende bepaling :


« § 5. Prothesen.
1. Algemeen
1.1. De formulieren 41, 41bis en 41ter, welke hierna vermeld worden, zijn deze waarvan het model als bijlage gaat onder hetzelfde nummer bij het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
1.2. De verzekeringstegemoetkoming voor een nieuwe prothese is enkel verschuldigd op voorlegging van :
- een behoorlijk ingevuld getuigschrift voor verstrekte hulp waarop de datum, de handtekening en de stempel voorkomen van de practicus die de prothese daadwerkelijk heeft vervaardigd en geplaatst;
- een volledig ingevuld formulier 41;
en desgevallend
- een volledig ingevuld formulier 41bis of 41ter;
- het akkoord, naar gelang het geval, van de bevoegde instantie.
1.3. Indien de rechthebbende, die voldoet aan de voorwaarden tot verzekeringstegemoetkoming voor een tandprothese, overlijdt tijdens de confectieperiode van zijn prothese, wordt de voorziene verzekeringstegemoetkoming herleid tot :
- 25 % indien de standaardafdrukken en de individuele afdrukken reeds genomen werden en de beetwallen gerealiseerd;
- 50 % indien bovendien de beetrelatiebepaling geschiedde en de prothese in pas is;
- 75 % na de afwerking, maar voor de plaatsing en controle.
Als bewijs moeten de gerealiseerde werken samen met de hogervermelde documenten aan de verzekeringsinstelling bezorgd worden.
Bij gelijkaardige gevallen kan de Technische Tandheelkundige Raad aan de hand van een omstandige aanvraag en onder dezelfde voorwaarden verzekeringstegemoetkoming verlenen.
2. Leeftijdsgrenzen
2.1. De verzekeringstegemoetkoming is enkel verschuldigd indien de rechthebbende de leeftijdsgrens bereikt heeft; deze bedraagt 50 jaar voor een partiële prothese van 1 tot 13 tanden, en 60 jaar voor een volledige prothese. Deze leeftijdsgrenzen gelden eveneens voor alle bewerkingen op bestaande prothesen : de herstelling, de bijvoeging van één of meer tanden en de vervanging van de basis.
2.2. Deze leeftijdsgrenzen vervallen voor de rechthebbende die aan een van de volgende aandoeningen lijdt of zich in een van de volgende toestanden bevindt :
1) Malabsorptiesyndromen en colorectale ziekten;
2) Mutilerende ingre(e)p(en) op het spijsverteringsstelsel;
3) Verlies van tanden na een osteomyelitis, een radionecrose, een chemotherapie of een behandeling met ionisatie-agens;
4) Extractie van tanden vóór een openhartoperatie, een orgaantransplantatie, een behandeling met ionisatie- of immunodepressie-agens;
5) Aangeboren of erfelijk ontbreken van talrijke tanden of ernstige aangeboren of erfelijke misvormingen van de kaakbeenderen of van tanden.
De practicus die de pathologie behandelt, moet de aandoening staven.
De verzekeringstegemoetkoming wordt toegekend door de adviserend geneesheer wiens akkoord aangevraagd wordt met het formulier 41bis.
In de gevallen bedoeld in punten 1) en 2) mag de verzekeringstegemoetkoming slechts worden toegekend voor zover de prothese een bepalende rol speelt in de behandeling van de pathologie.
2.3. Voor de volgende uitzonderlijke gevallen vervallen de leeftijdsgrenzen en wordt de verzekeringstegemoetkoming toegekend door de Technische Tandheelkundige Raad wiens akkoord aangevraagd wordt met het formulier 41bis via de adviserend geneesheer die oordeelt over de volledigheid van het dossier :
1) Tandverlies of tandextracties ten gevolge van de onmogelijkheid voor de rechthebbende om een correcte mondhygiëne te verwerven of te behouden wegens een blijvende handicap;
2) Tandverlies of tandextracties ten gevolge van een onweerlegbaar bewezen uitzonderlijke pathologie of haar behandeling ervan en waarbij redelijkerwijze mag aangenomen worden dat het tandverlies of de tandextracties onvermijdbaar waren ondanks een correcte mondhygiëne;
3) Tandextractie die plaatsvond bij een rechthebbende voor wie een openhartoperatie, een orgaantransplantatie of een behandeling met een ionisatie-agens of een immunodepressie-agens gepland werd, doch niet uitgevoerd.
3. Vernieuwingstermijnen
3.1. De vernieuwing van een prothese wordt pas toegestaan na het verstrijken van een tijdvak van zeven jaar, te rekenen vanaf de datum waarop een vorige prothese is geplaatst.
3.2. Het honorarium voor het vervangen van de basis is slechts twee keer verschuldigd tijdens vorenbedoeld tijdvak van zeven jaar.
3.3. Indien na het tijdvak van zeven jaar dat volgt op de datum waarop de prothese is afgeleverd, de basis een derde keer wordt vervangen, wordt het bedrag van de vervanging afgetrokken van de tegemoetkoming die is vastgesteld voor de vernieuwing van die prothese.
3.4. De vernieuwingstermijn van zeven jaar vervalt in geval van ingrijpende anatomische wijziging, zoals onder meer bij trauma, maxillofaciale tumor en fysiologische groei van het kind,... Voor deze uitzonderlijke gevallen wordt de verzekeringstegemoetkoming toegekend door de Technische Tandheelkundige Raad wiens akkoord wordt aangevraagd met het formulier 41ter via de adviserend geneesheer die oordeelt over de volledigheid van het dossier.
3.5. De datum van plaatsing van een prothese voorzien onder verstrekking 308335 - 308346 doet de vernieuwingstermijn van zeven jaar opnieuw ingaan.


Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.


Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.


Gegeven te Brussel, 28 februari 2002.


ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,
F. VANDENBROUCKE

 

 

25 MAART 2002. - Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


Het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 22, 11°;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op artikel 9nonies gewijzigd bij de verordeningen van 11 december 1972, 22 april 1985, 9 december 1991, 25 januari 1993, 21 februari 1994, 6 maart 1995, 1 april 1996, 27 april 1998 en 17 december 2001;
Na daarover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 25 maart 2002,
Besluit :
Artikel 1. Artikel 9nonies, § 2bis, van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gewijzigd bij de verordeningen van 11 december 1972, 22 april 1985, 9 december 1991, 25 januari 1993, 21 februari 1994, 6 maart 1995, 1 april 1996, 27 april 1998 en 17 december 2001 wordt als volgt gewijzigd :


§ 2bis. Benevens de in de §§ 1 en 2 vermelde vereisten is de verzekeringstegemoetkoming :
- voor de partiële prothesen van 1 tot 13 tanden, die vóór de leeftijd van 50 jaar worden vervaardigd en voor de volledige prothesen die vóór de leeftijd van 60 jaar worden vervaardigd in het raam van de afwijkingen die zijn vermeld in artikel 6, § 5, 2.2. van de vorengenoemde nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, afhankelijk van de voorafgaande instemming van de adviserend geneesheer, welke wordt aangevraagd met het formulier dat is vervat in de bijlage 41bis bij deze verordening. In dat geval wordt de instemming van de adviserend geneesheer en de beslissing van de verzekeringsinstelling binnen dertig dagen na de ontvangst van de aanvraag meegedeeld aan de rechthebbenden;
- voor de partiële prothesen van 1 tot 13 tanden, die vóór de leeftijd van 50 jaar worden vervaardigd en voor de partiële prothesen die vóór de leeftijd van 60 jaar worden vervaardigd in het raam van de afwijkingen die zijn vermeld in artikel 6, § 5, 2.3. van vorengenoemde nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, afhankelijk van de voorafgaande instemming van de Technische tandheelkundige raad wiens akkoord wordt aangevraagd, met het formulier dat is vervat in de bijlage 41bis bij deze verordening, via de adviserend geneesheer die oordeelt over de volledigheid van het dossier.
Het aanvraagformulier, waarop naargelang, de instemming van de adviserend geneesheer en de beslissing van de verzekeringsinstelling of het akkoord van de Technische tandheelkundige raad zijn vermeld, wordt gevoegd bij het getuigschrift voor verstrekte hulp dat bij plaatsing van de prothese aan de patiënt wordt uitgereikt.


Art. 2. De bijlage 41bis bij hetzelfde besluit, wordt door de hierbij gevoegde bijlage vervangen.


Art. 3. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.


Brussel, 25 maart 2002.
De leidend ambtenaar, De voorzitter,
F. Praet. D. Sauer.